تچاد
منو موبایل

تچاد

اساسنامه | تچاد

شــرکت تعـاوني مصــرف کارکنـان مجتمـع گنـدله سـازي اردکـان بـه شــماره ثبت۱۲۵۵و شـناسه ملي۱۴۰۰۴۱۴۹۵۹۵به اسـتناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العـاده مورخ 1400/۰۴/27 برابر تاییدیه به شماره ۲۱۵۷/۲۱ مورخ 1400/۰۶/16 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي شهرسـتان اردکـان تصـمیمات ذیـل اتخاذ شـد:

  • نـام شـرکت به “مصـرف کارکنان مجتمع صـنعتي چادرملو” تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه اصـلاح گردید و موارد ذیل به موضوع شـرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شـرح اصـلاح گردید: تهیه مواداولیه، کالاها، خدمات، وسایل و ابزار و دیگر نیازمنـدی‌هاي عمومي اعضاء و شـرکت‌ها با رعایت قوانین و مقررات قانوني و فروش آن به صورت عمـده و خرده از شـرکت‌های بورسي و غیر بورسي از داخل و خارج کشور و ایجاد فروشگاه (مجازي و فیزیکي) در حوزه عملیات شرکت و شعب یا دفاتر نمایندگي و اخذ وام قرض‌الحسـنه و سایر تسـهیلات اعتباري از منابع بانکي و دیگر مؤسسات مالي اعتباري و اشخاص حقیقي و حقوقي دیگر و تأمین تنخواه لازم با انعقاد عقـود اسـلامي و اخـذ کمـک و هـدایاي نقـدي و غیرنقـدي از دولت، اشـخاص حقیقي یـا حقـوقي و سـایر نهادهـا و تودیع وجوه به حسـاب سـپرده بلندمـدت و کوتاه مدت در بانک‌ها و مؤسـسات مالي و اعتباري و ارائه خدمات آموزشـي مورد نیاز کارکنان شـرکت‌ها در زمینه‌هاي تعاوني، شـغلي، فني، تخصصـي و نظایر آن در صورت لزوم با هماهنگي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مراجع ذیربط دیگر و انتشار نشـریات خبري در مورد فعـالیت تعـاوني و آشـنا نمـودن اعضـاء به اصـول و آرمان‌هـاي تعـاوني وانجـام کلیـه خـدمات مربـوط به ترانسـپورت سـبک و سـنگین، خریـد و تهیه
    خودروهـاي استیجـاري و عقـد قرارداد بـا شـرکت‌ها جهت خـدمات رساني و حمل و نقل در داخل و بیرون مجتمع و سـرمایه‌گـذاري در واحـدهاي بازرگاني، صـنعتي، عمراني و شـرکت‌هاي داخل بورس و تأمین نیروي انساني جهت کارها و امور فني و خدماتي مورد نیاز شرکت‌ها از طریق شرکت تعـاوني و همکـاري بـا کارشـناسان و بازرسـان وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعي در انجـام وظـایف و اعمـال اختیـارات قانوني آن و ایجاد درمانگاه، بیمارسـتان، داروخانه، خشکشویي، فروشـگاه قطعات صنعتي و غیرصنعتي، مسجد، کتابخانه، باشگاه‌هاي ورزشي و تفریحي، نانوایي، رستوران، استراحتگاه‌هـاي تابســتاني و زمســتاني، مهـدکودک و انجـام سـایر خـدمات منـدرج در مـاده۷۹ قـانون شـرکت‌هاي تعـاوني مصـوب ۱۳۵۰ براي اعضاء و سرمایه گذاري و خریـد سـهام اتحادیه‌هاي تعاوني و یا سایر شـرکت‌ها و مؤسـسات عمومي تعاوني و یا خصوصـي و اعطاي کمک‌هاي نقـدي و غیرنقدي به مؤسـسات خیریه و آموزشي و درماني و عام المنفعه و انجام سایر فعالیت‌هاي مرتبط با اهداف شرکت و تهیه و تأمین مواداولیه، کالاها و خدمات مورد نیاز شـرکت هاي صـنعتي و غیرصنعتي و انجام فعالیت‌هاي مشاوره‌اي، نظارتي و عملیاتي در پروژه‌هاي مختلف صنعتي، معدني، تولیدي و عمراني ضمناً انجام کلیه فعالیت‌ها پس از اخذ مجوزهاي لازم معتبر می‌باشد و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله ثبت و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.